Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – STERREN VAN DE HEMEL CATERING

The English version of our Terms and Conditions is available on request.

Artikel 1: Partijen
SvdHC: Sterren van de Hemel Catering, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Sterren van de Hemel Catering de opdracht geeft tot catering.

Artikel 2: Algemeen
Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, gelden deze voorwaarden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SvdHC en Opdrachtgever waarop SvdHC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3: Offertes
De offertes van SvdHC zijn twee weken geldig, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: (Aan)betaling
1) In door haar te bepalen gevallen kan SvdHC van Opdrachtgever een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag verlangen. De overige 75% wordt dan door Opdrachtgever voldaan na levering van de diensten door SvdHC.
2) Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft SvdHC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3) Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Vertraging
Indien Opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is of indien Opdrachtgever grote vertraging veroorzaakt, worden eventuele extra gemaakte kosten door SvdHC in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 5: Annulering door Opdrachtgever
1) Bij annulering na de definitieve bevestiging van de opdracht brengt SvdHC € 25,- aan administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening.
2) Daarnaast brengt SvdHC aan Opdrachtgever in rekening:
a) 20% van het totaalbedrag bij annulering 2 tot 1 weken voor de datum van levering;
b) 50% van het totaalbedrag bij annulering 7 tot 2 dagen voor de datum van levering;
c) 100% van het totaalbedrag bij annulering 48 uur of korter voor de datum van levering.
3) Wordt de annulering deels geannuleerd, in die zin dat het totaalbedrag van de opdracht met meer dan 10% verkleind wordt, dan gelden voor deze gedeeltelijke annulering de bepalingen zoals vermeld in artikel 5.2.
4) Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 6: Annulering door SvdHC
1) SvdHC is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de opdracht door SvdHC zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Zo mogelijk biedt SvdHC onder dezelfde voorwaarden aan Opdrachtgever (een) vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
2) In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door SvdHC geboden alternatief te weigeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Schade veroorzaakt door Opdrachtgever en/of haar gasten en medewerkers aan eigendommen van SvdHC, haar medewerkers of aan derden komt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing, zij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.